Habitatge unifamiliar

Vallgorguina

Execució d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallgorguina. Formació de fonaments superficials amb sabates i murs de contenció amb estructura de forjat de placa alveolar. S’ha aplicat a tota la base de l’edificació un sistema de làmines bituminoses anti radó per protegir-la de les emissions de gas radó, present de manera natural a roques i sòls. S’ha preparat la base per rebre posteriorment els elements amb sistema de preconstrucció de fusta, conegut com a sistema constructiu woodframe modular.